လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု - တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ (2018)