ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်: ကျားနှင့်အတူအသင်းစိတ်ဓာတ်နှင့်ကာယလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့် Attitudinal ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများ (2017)