လိင် objectified မိန်းမတို့အဘို့လျှော့ချစိတ်ချင်းစာနာမှုနားလည်မှုတုံ့ပြန်မှု: တစ်ခု fMRI စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု (2017)