အထွေထွေပြည်သူ့အင်အားနမူနာ (2019) တွင်အားဖြည့်အာရုံသီအိုရီများနှင့်ပြဿနာလောင်းကစား