ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2018) တွင် Impulse နှင့် compulsive ၏အခန်းက္ပပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်

addiction.11.jpg