ကလေးများအတွက် self-အစီရင်ခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှု: တက္ကသိုလ်နမူနာများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု (1996)