လိင်စွဲ: psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်မှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ် (2003)