လိင်စွဲလမ်းသို့မဟုတ် Hypersexual Disorder: အပင်ပြဿနာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ? အဆိုပါစာပေ၏တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2013)