တစ်ဦး 25 နှစ်ကာလ (2015) ကျော်ထပ်ခါတလဲလဲစစ်တမ်းများ - ဆွီဒင်အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်တားဆေးအပြုအမူ