လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လိင်အကဲဆတ်သောမီဒီယာ (SEM): လိင်နှင့်လိင်အရှေ့တိုင်းဆန် (2017) ရဲ့တစ်ဖက်မှာ SEM မှလိင်စိတ်နိုးထ၏ Comparing ပုံစံများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျေနပ်မှု

dogs_breakfastW.jpg