လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေး: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုမည်သို့တိုင်းတာသက်ရောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှု (2017)