ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု (1986) တွင်ပြောင်းလဲ Preferences ကို