ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သနည်း (2018)