ဇနီးယောင်္ကျားစျယာနျဘာသာတရားကို, ဘာသာရေးစဘွန်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု (2016)