တစ်စုံတွဲအပြင်းအထန်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ (2012) နှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကုထုံး