လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်နိမ့်ကျသည့်နှိုးဆွမှုနှင့်လိင်သုံးစွဲမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုကိုချိတ်ဆက်ထားသည့်လေ့လာမှုများ