လေ့လာမှု - ၁၆ နှစ် ၁၈ မှ ၁၈ ကြားအကြားစအို heterosex သည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ညှင်းပမ်းမှု၏အခြေအနေကိုဖော်ပြသည်