အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအဖမ်းခံရအမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ကျူးလွန်သူအကြားတွင်အဆိုပါအသင်း (2018)