(လိင်စွဲအပါအဝင်) အပြုအမူစွဲမှလိင်, စရိုကျမြား, စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်နှင့် Disorder Duration: များ၏အလှူငှပေး။ (2018)