အဆိုပါပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုစကေး (PPCS) (2017) ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး