အမြိုးသမီးမြားရဲ့သဘောထားတွေနဲ့လိင်အခန်းကဏ္ဍကျပုံစံ (1987) ၏ဖြန်ဖြေအခန်းကဏ္ဍအပေါ်မုဒိမ်းကျင့်ဒဏ္ဍာရီညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများ