ကျား, မ-based အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ်ညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်သုခချမ်းသာမှု၏သက်ရောက်မှု: ငါတို့သည်အဘယ်သို့သိနိုင်သနည်း (2016)