လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူကုသမှုအတွက်သီအိုရီအမြင်များနှင့်သက်ရောက်မှု (2009): ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု၏အရေးပါမှု