ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ကလေးဗလက္ (1997) အကြားဆက်ဆံရေး