ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု (2015) အကြားဆက်ဆံရေး