ကြည့်ရှုခြင်းပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ (2018) တွင်အတွေ့အကြုံကိုရှောင်ရှား၏အခန်းက္ပ