လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူ (2007) တွင်ညစ်ညမ်း၏အခန်းကဏ္ဍကို