လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏ etiology အတွက်ညစ်ညမ်း၏အခန်းကဏ္ဍကို (2001)