အတည်ပြုခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Preferences ကိုနှင့်စွဲလမ်းမှုရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူ Links များ (2015): အဆိုပါက Short ပြင်သစ်ကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်းအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများမှ Adapted