လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ၏ကော်မရှင် (2004) စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းများအသုံးပြုမှု