အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အမျိုးသားများရဲ့ကောင်းပြီ-ခံ (2005) ၏အသုံးပြုမှု