ဘယ်လိုအဘယ်သူကိုကပြဿနာဖြစ်ပြီး, အဘယ်ကြောင့်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုခြင်း, (2009)