"အရွယ်ရောက်ပြီးသူ" ဗွီဒီယိုများ (1991) တွင် themes များအဖြစ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပျက်စီးခြင်း