အမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှု: သီအိုရီလေ့ကျင့်ဖို့ (1998)