ဆွဲဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ ဘေးမှရပ်ကြည့်နေသူတွေကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေး (2015) မှဆက်ဆံရေးအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလှုံ့ဆော်