ယာနျဘာသာတရားကို, ကိုယ်ပိုင်ခံစားပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်စီးပွားပျက်ကပ်ကျော်အချိန်များထဲတွင်အဆိုပါဆက်ဆံရေးဆိုတာဘာလဲ (2019)