ညစ်ညမ်းစောစောထိတွေ့မှု (1992) ၏ function ကိုအဖြစ်အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးသဘောထားများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်