ရိုက်ကူး-သွေးဆောင်မှ Dopamine နှင့် norepinephrine တုံ့ပြန်မှုလိင် functional ဖြစ်စေခြင်းနှင့်လိင်အလုပ်မဖြစ်အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ (2005)

J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2005 Jul-Sep;31(4):303-17.

Meston CM1, McCall KM.

ြဒပ်မဲ့သော

ဤလေ့လာမှုကိုလိင်ဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်မှုနှင့်အလုပ်မဖြစ်သောအမျိုးသမီးများအကြား dopamine (DA) နှင့် norepinephrine (NE) တုန့်ပြန်မှုများကိုလှုံ့ဆော်ရန်တုန့်ပြန်မှုအလားအလာကိုအကဲဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ homovanillic acid (HVA; DA ၏အဓိက metabolite) နှင့် NE ၏သွေးပမာဏသည်လိင်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမမှန်သည့်အမျိုးသမီး ၉ ဦး နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်သောအမျိုးသမီး ၁၃ ဦး မှလိင်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကိုပြသစဉ်ကယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်မှုဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုကိုမိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံသည့်အတိုင်းအတာကို သုံး၍ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားလိင်အင်္ဂါဖိုပိုလီဖီစမစ်ကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ လိင်ဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်မှုနှင့်အလုပ်မဖြစ်သောအမျိုးသမီးများတွင် HVA အဆင့်များသည်သိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီး၊ NE အဆင့်များသည်ကြားနေနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွသောရုပ်ရှင်များတွင်အမျိုးသမီးအုပ်စုတစ်စုအတွက်သိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်သောအမျိုးသမီးများသည်အလုပ်လုပ်သောအမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကြားနေနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွသောရုပ်ရှင်များတွင်နှစ် ဦး စလုံး NE သိသိသာသာမြင့်မားခဲ့သည်။ ကြားနေနှင့်ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်အကြားပုဂ္ဂလဒိor္သို့မဟုတ်ဇီဝကမ္မဗေဒနှိုးဆော်ခြင်းကွဲပြားမှုအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်အလုပ်မဖြစ်အမျိုးသမီးများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားဘူး

PMID: 16020148

Doi: 10.1080 / 00926230590950217