အီသီယိုးပီးခုနှစ်တွင်ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်နှင့်ကူးစက်ရောဂါများ၏ Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း, 2018 (2019)