တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိင်္တုအဖြစ်အမျိုးသမီးသူတို့၏အပ်ချုပ် (2007) မှဆယ်ကျော်သက် '' Exposure