မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းမှ Exposure နှင့်လိင်္တုအဖြစ်အမျိုးသမီးအပ်ချုပ်: အကဲဖြတ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်နှင့် underlying လုပ်ငန်းစဉ် (2009)