မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမငြိမ်သက်မှုကြောင့်: ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ကျား၏အခန်းက္ပ (2010)