တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လျက်ရှိဖြစ်လာခြင်း: ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ '' အခန်းထဲမှာဆင် '(2017)