ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏စားသုံးမှု, ခံစားရွယ်တူချင်းစံနှုန်းများနှင့် Condomless လိင် (2016)