, လက်တွေ့ psychopathological, လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့် (2018): လူငယ်များအကြားတွင်ဘာ-စွဲ