စပိန်ဆယ်ကျော်သက်အကြားအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (2016): မှာ "Net ကမျိုးဆက်" ၌ကျဘာ