ဘာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှု: ကနျြးမာရေးပညာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု (2007)