အကြီးတန်း High School တွင်ကျောင်းသားများ, ဂါနာတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏ဆိုးကျိုးများ။ (2016)