တစ်ဦးအရည်အသွေးစစ်တမ်း (2016): လူပျိုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်, နားလည်မှုနှင့်အလေ့အကျင့်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏သက်ရောက်မှု Exploring