ညစ်ညမ်းမီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု (1999) အားထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ထိတွေ့မှု